facebook

Zapytanie ofertowe na dostawę tuszy i tonerów do drukarek

2019-12-06 14:40:31

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę tonerów i tuszy do drukarek z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Tonery i tusze przedstawione poniżej:
    

Lp.

Przedmiot zamówienia

j.m.

Ilość

1

Toner HP LaserJet 1150

szt.

3

2

Toner Brother MFC 7860DW

szt.

3

3

Toner HP LaserJet 1200

szt.

3

4

Toner HP LaserJet 1320

szt.

3

5

Toner HP LaserJet 1100

szt.

2

6

Toner HP LaserJet P2055dn

szt.

4

7

Tusz HP DeskJet 460c (wkład: czarny)

szt.

1

8

Tusz HP DeskJet 460c (wkład: kolorowy)

szt.

1

 
 1. Przyjmujemy jedynie oryginalne tusze firmy HP, w przypadku tonerów dopuszczamy zamienniki wysokiej jakości których barwa oraz utrwalanie nie odbiega w znacznym stopniu od oryginału.
 2. Koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Fundacji pokrywa Dostawca.
 3. Wszystkie przedmioty zamówienia będą objęte gwarancją wynoszącą minimum 12 miesięcy.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamówienie należy wykonać do dnia 20.12.2019r.
  2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w dni robocze w godzinach 8 00 -16 00 .
 2. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu.

Damian Rybak, tel. 44 634 10 06 wew. 553, e-mail: informatyk@frgz.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów, bądź przesłać zeskanowaną ofertę na adres e-mail: informatyk@frgz.pl , w obu przypadkach ofertę należy oznaczyć tytułem: „Zapytanie ofertowe z dn. 06.12.2019 r. na dostawę tonerów i tuszy.”
  2. Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy.
  3. Termin składania ofert do 11.12.2019r.
  4. Zamawiający ustala termin ważności ofert na okres 30 dni licząc od dnia terminu ich składania.
 2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Dokumenty wymagane od Dostawcy:
  1. Wypełniony formularz oferty.
  2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.
 5. Warunki płatności:
  1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do siedziby Fundacji.
  2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 6. Kary umowne:
  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  1. Za opóźnienie Dostawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej ilości tonerów za każdy dzień zwłoki.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, co stanowi maksymalną wartość kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Dostawcę.
 7. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów 12.2019.pdf
Zał. 1 - Formularz oferty tonery 12.2019.doc
Zał. 2 - Oświadczenie o braku powiązań tonery 12.2019.doc


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI