facebook

Ośrodek Planowwania Kariery i Poradnictwa Zawodowego

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów prowadzi Ośrodek Planowania Kariery i Poradnictwa Zawodowego na podstawie wpisu do podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia od 4 sierpnia 2005 r. pod nr 1812.

Usługi świadczone przez Ośrodek Planowania Kariery i Poradnictwa Zawodowego:

 1. Pośrednictwo pracy, polegające w szczególności na:
  1. udzieleniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  2. pozyskiwaniu i upowszechnieniu ofert pracy,
  3. udzieleniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  4. informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
 2. Doradztwo personalne, polegających w szczególności na:
  1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określeniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
  2. wskazaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
  3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji
 3. Poradnictwo zawodowe, polegających w szczególności na:
  1. udzieleniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
  2. udzieleniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  3. udzieleniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzieleniu informacji i doradztwie w tym zakresie,

Agencja zatrudnienia:

 1. nie dyskryminuje ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, przynależność związkową osób.
 2. nie pobiera od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudniania kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Usługi świadczone są zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

zdj                                         zdj

Ośrodek Planowania Kariery i Poradnictwa Zawodowego powstał dzięki realizacji projektu pt. "Lokalna inicjatywa Fundacji Rozwoju Gminy Zelów i Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku na rzecz przeciwdziałania bezrobociu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Phare 2002 - Koordynacja działań instytucji rynku pracy, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI