facebook

O Fundacji

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów powstała w kwietniu 1991 r. Głównym celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim.

Fundacja:

- od 1995 r. wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (Ośrodek Szkoleniowy „Wiedza”) prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie,
- od 2004 r. wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP w Łodzi,
- od 2005 r. wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez WUP w Łodzi,
- od 2017 r. wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

Fundacja jest członkiem:
- Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych a po likwidacji Stowarzyszenia członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (od 2002 r.),
- Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego (od 2002 r.)
- Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi” (od 2015 r.).

Fundacja od 2004r. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO PN-EN ISO 9001:2015 wydany przez PCC-Cert Sp. z o.o. Sp. K. 


Wspieranie rozwoju gospodarczego realizowane jest przez wydzielone jednostki organizacyjne:

 • Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy,
 • Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,
 • Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.


Jednostki te świadczą następujące usługi:

 • informacyjne; 
 • doradcze (proste i specjalistyczne);
 • szkoleniowe;
 • finansowe (pożyczki);
 • wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.


Usługi te były i są realizowane m.in. w ramach szeregu programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym środki PHARE, Banku Światowego, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz innych instytucji.)

Fundacja w latach 1994-2021 zrealizowała 150 projektów

Inicjatywy realizowane w ramach Fundacji uzupełniają bądź intensyfikują działania administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji na rzecz kreowania i rozwoju przedsiębiorczości.

Są to inicjatywy mające na celu:

 • rozwój przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich,
 • przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia,
 • rozwoju zasobów ludzkich.


Z uwagi na posiadaną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz realizacji przez te organizacje programów, projektów oraz inicjatyw ukierunkowanych na wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, Fundacja prowadzi Punkt Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych (Punkt Wsparcia dla NGO's). W ramach Punktu organizacjom pozarządowym udzielana jest pomoc merytoryczna, techniczna a także wsparcie rzeczowe i finansowe tych organizacji, których cele statutowe są zgodne z celami Fundacji.

Istotnym elementem w działalności Fundacji jest także realizacja celów statutowych polegająca na finansowym, rzeczowym i merytorycznym wspieraniu lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i proekologicznym.

Zasięg działania Fundacji obejmuje teren całego kraju, koncentrując się w szczególności na obszarze województwa łódzkiego. Poza siedzibą Fundacji w Zelowie działania prowadzone są także przez punkty zamiejscowe w Bełchatowie i Zduńskiej Woli.

Działalność Fundacji stanowi istotny element w regionalnej sieci instytucji wspierających przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, a efekty świadczonych usług wskazują na to, iż są one skutecznymi narzędziami rozwoju gospodarczego.

 

HISTORIA FUNDACJI

FUNDATORZY FUNDACJI

ORGANY FUNDACJI

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI