facebook

O Fundacji

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów powstała w kwietniu 1991 r. Głównym celem Fundacji jest tworzenie korzystnych warunków do gospodarczego i społecznego rozwoju w regionie łódzkim.

Fundacja:

- od 1996 r. jest wpisana do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, finansowych (pożyczki)  i informacyjnych;

- od 2002 r. jest jednym z członków Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (wcześniej w latach 2002-2010 w  Polskim Stowarzyszeniu Funduszy Pożyczkowych);

- od 2004 r. posiada wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009, potwierdzony certyfikatem systemu jakości  przez Zetom-Cert Sp. z o.o.;

- od 1995 r. prowadzi dzialalnośc dydaktyczną na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 28/200;

- od 2004 r. wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.10/00024/2004

- od 2005 r. wpiosana jest do rejestru agencji zatrudnienia pod nr 1812.


Wspieranie rozwoju gospodarczego realizowane jest przez wydzielone jednostki organizacyjne:

 • Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy,
 • Zelowski Fundusz Przedsiębiorczości,
 • Zelowski Inkubator Przedsiębiorczości.


Jednostki te świadczą następujące usługi:

 • informacyjne; 
 • doradcze (proste i specjalistyczne);
 • szkoleniowe;
 • finansowe (pożyczki);
 • wynajem powierzchni na prowadzenie działalności gospodarczej.


Usługi te były i są realizowane m.in. w ramach szeregu programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym środki PHARE, Banku Światowego, Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz innych instytucji.)

Fundacja w latach 1994-2013 zrealizowała ok. 100 projektów - FRGZ projekty.pdf

Inicjatywy realizowane w ramach Fundacji uzupełniają bądź intensyfikują działania administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji na rzecz kreowania i rozwoju przedsiębiorczości.

Są to inicjatywy mające na celu:

 • rozwój przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich,
 • przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia,
 • rozwoju zasobów ludzkich.


Z uwagi na posiadaną wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz realizacji przez te organizacje programów, projektów oraz inicjatyw ukierunkowanych na wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, Fundacja prowadzi Punkt Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych (Punkt Wsparcia dla NGO's). W ramach Punktu organizacjom pozarządowym udzielana jest pomoc merytoryczna, techniczna a także wsparcie rzeczowe i finansowe tych organizacji, których cele statutowe są zgodne z celami Fundacji.

Istotnym elementem w działalności Fundacji jest także realizacja celów statutowych polegająca na finansowym, rzeczowym i merytorycznym wspieraniu lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, sportowym i proekologicznym.

Zasięg działania Fundacji obejmuje teren całego kraju, koncentrując się w szczególności na obszarze województwa łódzkiego. Poza siedzibą Fundacji w Zelowie działania prowadzone są także przez odział Fundacji w Tomaszowie Mazowieckim oraz punkty zamiejscowe w  Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Łasku i Zduńskiej Woli.

Działalność Fundacji stanowi istotny element w regionalnej sieci instytucji wspierających przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw, a efekty świadczonych usług wskazują na to, iż są one skutecznymi narzędziami rozwoju gospodarczego.

 

HISTORIA FUNDACJI

FUNDATORZY FUNDACJI

ORGANY FUNDACJI

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI