facebook

Pożyczka na inwestycje w MSP

zdj

 

Nabór wniosków rozpoczyna się dnia 8 lipca 2024 r.

W dniu 07.06.2024 r. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Powierniczego Umowę Operacyjną dotyczącą powierzenia Fundacji jako Partnerowi Finansującemu zarządzania środkami Funduszu Szczegółowego w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka na Inwestycje w MŚP o wartości 15 000 000,00 zł (Wkład Funduszu Powierniczego). Fundacja wniesie do Funduszu Szczegółowego Dodatkowy Wkład własny w wysokości min. 2 647 058,82 zł, dzięki czemu dostępne środki na pożyczki dla przedsiębiorców wyniosą 17 647 058,82 zł.

Fundacja w ramach Instrumentu Finansowego – Pożyczka na Inwestycje w MŚP, planuje udzielić co najmniej 19 pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego, w tym min. 2 pożyczki do kwoty 100 000,00 zł. Efektem realizacji będzie zwiększenie konkurencyjności MŚP na terenie województwa łódzkiego.

Wartość projektu: 17 647 058,82 zł, w tym:
- Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 12 750 000,00 zł.
- Wkład z Krajowego Współfinansowania Funduszu Powierniczego: 2 250 000,00 zł.
- Wkład Fundacji: 2 647 058,82 zł

Pożyczka na inwestycje w MŚP – podstawowe parametry

 1. Kwota pożyczki: do 3 000 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że łączna wartość pożyczek udzielonych temu samemu Pożyczkobiorcy nie może przekraczać kwoty 3 000 000,00 zł. Kwota przyznanej pożyczki jest uzależniona m.in. od wyników analizy wniosku pożyczkowego, dostępności środków w ramach Instrumentu Finansowego oraz konieczności realizacji przez Fundację wskaźników określonych Umową Operacyjną.
 2. Okres spłaty:

-do 60 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie do 100 000,00 zł będącej mikropożyczką,

-do 84 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie od 100 000,01 zł do 3 000 000,00 zł

 

 1. Okres karencji: 

-do 6 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie do 100 000,00 zł,

-do 12 miesięcy, dla Pożyczki w kwocie od 100 000,01 zł do 3 000 000,00 zł

od dnia uruchomienia pożyczki, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

 

 1. Oprocentowanie: 

- na warunkach rynkowych – od 6,28%,

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – 2%

z zastrzeżeniem pkt 6

 

 1. Przeznaczenie pożyczki:
  W ramach Pożyczki na inwestycje w MŚP finansowane są inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na zwiększeniu zdolności  produkcyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwe do sfinansowania z Pożyczki:

- wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów, przechodzenie przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,

- wsparcie rozwiązań cyfrowych o mniej specjalistycznym charakterze (wprowadzanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do codziennej działalności, np. oprogramowania biurowego, księgowego, systemów operacyjnych).

Rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej w MŚP możliwe będą do sfinansowania jako element projektu.

Środki z pożyczek muszą zostać poniesione na wydatki kwalifikowane zgodnie z Zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Do oceny kwalifikowalności wydatków stosuje się wersję Zasad obowiązującą w dniu poniesienia wydatku.

Wydatkując środki z pożyczki Pożyczkobiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – sfinansowania ponoszonych wydatków w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności.  

 

 1. Preferencje w finansowaniu:
  Z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać przedsiębiorstwa:
  1. które posiadają - najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej - siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w jednym z 9 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze* w województwie łódzkim (zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 aktualną na dzień udzielenia wsparcia) lub
  2. których planowany projekt inwestycyjny będzie się wpisywał w co najmniej jedną regionalną inteligentną specjalizację określoną Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 aktualnej na dzień udzielenia wsparcia.**

 

Preferencje, z których mogą skorzystać Pożyczkobiorcy polegają na:

 1. zwiększeniu udziału wydatków obrotowych do poziomu 40% pożyczki i/lub
 2. obniżeniu oprocentowania pożyczki do poziomu połowy oprocentowania możliwego do zastosowania w przypadku danej pożyczki.

 

 1. Zabezpieczenie pożyczki:

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,  poręczenie wekslowe osób trzecich, poręczenie osób prawnych, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, blokada środków finansowych, pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz inne  zabezpieczenie zaakceptowane przez Fundację.

 

8.Złożenie Wniosku:

Wniosek można złożyć w:

- formie stacjonarnej w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów, ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów,

- formie listowej na wskazany wyżej adres,

- formie elektronicznej: wniosek.msp@frgz.pl (wniosek wraz z załącznikami musi być opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym)

Kontakt:

- tel. 44 / 634 10 06 wew. 511; kom. 665 945 800, a.lodczyk@frgz.pl

- tel. 44 / 634 10 06 wew. 541; kom. 606 314 854, a.skupinska@frgz.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

*Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Kutno, Łask, Opoczno, Ozorków, Radomsko, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola wymienione w „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2023” (dane wg. stanu na maj 2021 r.),
źródło: https://strategia.lodzkie.pl/strategia-rozwoju-wl-2030/

**Regionalne inteligentne specjalizacje wskazane w ‘Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych’,
źródło: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1201-wykaz-regionalnych-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-lodzkiego-oraz-wynikajacych-z-nich-niszspecjalizacyjnych

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI