facebook

 

DORADZTWO PROSTE I SPECJALISTYCZNE  w dziedzinie:

 

PROSTE USŁUGI DORADCZE

 • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prawa;
 • finansów;
 • podatków;
 • planowania;
 • zarządzania przedsiębiorstwem;
 • marketingu;
 • produkcji;
 • innowacji;
 • eksportu;
 • jakości;
 • zasobów ludzkich;
 • dostępnych źródeł finansowania.

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE 

Zarządzanie finansami:

 • interpretacja danych finansowych dla zarządu firmy;
 • pomoc w projektowaniu lub wyborze odpowiedniego systemu księgowego;
 • analiza kondycji finansowej firmy;
 • tworzenie lepszego systemu zarządzania dobrami kapitałowymi;
 • tworzenie szczegółowych planów finansowych;
 • przygotowywanie biznes planów.

 

Zarządzanie strategiczne:

 • wypracowywanie strategicznego planu rozwoju firmy;

 

Sprzedaż i marketing:

 • analiza powszechnie dostępnych systemów dystrybucji;
 • pomoc w rozwoju rynków narodowych, identyfikacja rynków eksportowych;
 • rola marketingu w firmie;
 • rozwój planów marketingowych, strategii marketingowych;
 • analiza i przygotowanie planów marketingowych - marketing mix.

 

Zarządzanie ludźmi:

 • pomoc klientom w określaniu potrzeb kadrowych, opisy nowych stanowisk pracy, pomoc w określaniu umiejętności i cech personalnych kandydatów na te stanowiska;
 • poszukiwanie potencjalnych kandydatów na nowe miejsca pracy;
 • projektowanie systemu rozwoju kadr, który zawiera opis stanowisk pracy i system oceny pracy, sposoby motywowania pracowników;
 • przeglądanie struktur organizacyjnych i sugerowanie zmian w organizacji.

 

Opracowanie i wdrażanie systemów jakości zgodnych z normami ISO 9000, 14000:

 • Doradztwo dla zarządu, dyrekcji i przedstawicieli kadry kierowniczej w zakresie systemów jakości oraz dla pracowników, którzy uczestniczyć będą w pracach związanych z dokumentowaniem i wdrażaniem systemu jakości:
  System jakości:
  • system jakości zgodny z normami PN-ISO serii 9000;
  • dokumentowanie systemu jakości;
  • audit narzędziem sprawdzenia skuteczności działania systemu jakości.
   Wybrane aspekty systemów jakości:
  • nadzór nad dokumentacją i zapisami w systemie jakości przedsiębiorstwa;
  • plany jakości;
  • narzędzia i techniki zarządzania jakością (warsztaty);
  • rozwiązywanie problemów jakości,
  • zarządzanie przez jakość (TQM);
  • profesjonalna obsługa klienta.
 • Przeprowadzenie auditu wstępnego (analizy) zgodności systemu jakości stosowanego w przedsiębiorstwie z wymaganiami norm ISO serii 9000;
 • Opracowywanie dokumentów i wdrażanie systemu jakości;
 • Przeprowadzenie auditów wewnętrznych funkcjonowania systemu; Poauditowe działania korygujące.

 

Przygotowanie i zarządzanie programami pomocowymi:

 • Opracowanie wniosków i dokumentacji programowej;
 • Pomoc w realizacji i rozliczeniu projektów;
 • Doradztwo w zakresie przygotowania i zarządzania programami pomocowymi.

 

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo w zakresie:

 1. udzielenia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
 2. udzielenia informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 3. udzielenia pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzieleniu informacji i doradztwie w tym zakresie.

 

DORADZTWO PERSONALNE

Doradztwo w zakresie:

 1. prowadzenia analizy zatrudnienia u pracodawców, określenia kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
 2. wskazania źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
 3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI