facebook

Ośrodek Doradczo - Szkoleniowy

 

Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy wspiera firmy i osoby fizyczne  poprzez szeroki wachlarz usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Prowadzi także doradztwo personalne i  poradnictwo zawodowe.

Od 2017. Fundacja w tym także Ośrodek wspisany jest do Bazy Uslug Rozwojowych w zakresie usług szkoleniowych i doradczych.

Od 1994 r., przez ponad 25 letnią działaność Ośrodek zrealizował kilkadziestat projektów ( m.in. na zlecenie  takich instytucji jak: Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Gospodarki , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewodzki Urząd Pracy);

Usługi oferowane przez Ośrodek są na bieżaco dostosowywane do aktualnych potrzeb rynkowych, a szeroko wyspecjalizowana kadra służy fachowym i rzetelnym poziomem obsługi.

Oferta Ośrodka  ukierunkowana na rożne grupy odbiorców (m.in. przedsiębiorcy, młodzież, rolnicy, bezrobotni, zatrudnieni,  nieaktywni zawodowo, jednostki samorzadu terytorialnego, organizacje pozarzadowe) i dotyczy w szczegolności takich dziedzin jak:

 

PROSTE USŁUGI DORADCZE

      Doradztwo w dziedzinie:

 • administracyjno-prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej;
 • prawa;
 • finansów;
 • podatków;
 • planowania;
 • zarządzania przedsiębiorstwem;
 • marketingu;
 • produkcji;
 • innowacji;
 • eksportu;
 • jakości;
 • zasobów ludzkich;
 • dostępnych źródeł finansowania.SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE

      Zarządzanie finansami:

 • interpretacja danych finansowych dla zarządu firmy;
 • pomoc w projektowaniu lub wyborze odpowiedniego systemu księgowego;
 • analiza kondycji finansowej firmy;
 • tworzenie lepszego systemu zarządzania dobrami kapitałowymi;
 • tworzenie szczegółowych planów finansowych;
 • przygotowywanie biznes planów.

      Zarządzanie strategiczne:

 • wypracowywanie strategicznego planu rozwoju firmy;

      Sprzedaż i marketing:

 • analiza powszechnie dostępnych systemów dystrybucji;
 • pomoc w rozwoju rynków narodowych, identyfikacja rynków eksportowych;
 • rola marketingu w firmie;
 • rozwój planów marketingowych, strategii marketingowych;
 • analiza i przygotowanie planów marketingowych - marketing mix.

      Zarządzanie ludźmi:

 • pomoc klientom w określaniu potrzeb kadrowych, opisy nowych stanowisk pracy, pomoc w określaniu umiejętności i cech personalnych kandydatów na te stanowiska;
 • poszukiwanie potencjalnych kandydatów na nowe miejsca pracy;
 • projektowanie systemu rozwoju kadr, który zawiera opis stanowisk pracy i system oceny pracy, sposoby motywowania pracowników;
 • przeglądanie struktur organizacyjnych i sugerowanie zmian w organizacji.

      Opracowanie i wdrażanie systemów jakości zgodnych z normami ISO 9000, 14000:

 • Doradztwo dla zarządu, dyrekcji i przedstawicieli kadry kierowniczej w zakresie systemów jakości oraz dla pracowników, którzy uczestniczyć będą w pracach związanych z dokumentowaniem i wdrażaniem systemu jakości:
  System jakości:
  • system jakości zgodny z normami PN-ISO serii 9000;
  • dokumentowanie systemu jakości;
  • audit narzędziem sprawdzenia skuteczności działania systemu jakości.
   Wybrane aspekty systemów jakości:
  • nadzór nad dokumentacją i zapisami w systemie jakości przedsiębiorstwa;
  • plany jakości;
  • narzędzia i techniki zarządzania jakością (warsztaty);
  • rozwiązywanie problemów jakości,
  • zarządzanie przez jakość (TQM);
  • profesjonalna obsługa klienta.
 • Przeprowadzenie auditu wstępnego (analizy) zgodności systemu jakości stosowanego w przedsiębiorstwie z wymaganiami norm ISO serii 9000;
 • Opracowywanie dokumentów i wdrażanie systemu jakości;
 • Przeprowadzenie auditów wewnętrznych funkcjonowania systemu; Poauditowe działania korygujące.

      Przygotowanie i zarządzanie programami pomocowymi:

 • Opracowanie wniosków i dokumentacji programowej;
 • Pomoc w realizacji i rozliczeniu projektów;
 • Doradztwo w zakresie przygotowania i zarządzania programami pomocowymi.


 USŁUGI INFORMACYJNE

 • z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.,
 • n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,
 • o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki oraz inne instytucje finansowe,
 • możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych odpłatnych lub częściowo odpłatnych usług dostępnych w sieci Krajowego Systemu Usług oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU,
 • zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia z programów realizowanych ze środków Rządu polskiego, programu Phare, funduszy strukturalnych dostępnych w PARP, Regionalnych Instytucjach Finansujących oraz innych źródeł dostępnych na rynku.
 • funkcjonowania Polski i społeczeństwa polskiego w UE;
 • niezbędnych działań dostosowawczych;
 • możliwości uzyskania wsparcia finansowego i doradztwa w procesie dostosowywania gospodarstw, przedsiębiorstw i innych podmiotów do funkcjonowania w UE;
 • inne.


USŁUGI SZKOLENIOWE

      Szkolenia z zakresu:

 • Finansów;
 • Marketingu;
 • Zarządzania:
  • strategicznego;
  • przedsiębiorstwem;
  • jakością;
  • produkcją;
 • Przedsiębiorczości;
 • Technik autoprezentacji;
 • Nauki umiejętności poszukiwania zawodu;
 • Przygotowania programów i zarządzania programami pomocowymi.

      Kursy:

 • językowe (Metoda Callana);
 • komputerowe;
 • zawodowe;
 • inne.
 •  

Aktualnie wramach Ośrodka funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług (oferta) , Ośrodek Szkoleniowy "Wiedza" (oferta)  oraz Ośrodek Planowania Kariery i Poradnictwa Zawodowego (oferta).

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI