facebook

Zapytanie ofertowe na montaż ogrodzenia betonowego

2023-08-17 13:30:56

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania

"Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego posesji Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Pileckiego 2"

 

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.

 1. Nazwa i adres zamawiającego

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
z siedzibę ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów,
NIP 769 10 01 677

 1. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:

„Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego posesji Fundacji Rozwoju Gminy Zelów  w Zelowie przy ul. Pileckiego 2."

Opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż ogrodzenia betonowego jednostronnego pełnego terenu posesji Fundacji o następujących parametrach:

 • długość ogrodzenia               30.50 mb
 • wysokość przęsła                  200 cm (4 płyty pełne)
 • długość 1 przęsła                  200 cm

przykładowy rysunek prefabrykowanego ogrodzenia stanowi załącznik nr 2 do zapytania.

Planowane prace obejmują :

 • wyznaczenie trasy ogrodzenia,
 • wbudowanie słupków poprzez obetonowanie
 • montaż ogrodzenia betonowego

wymagania jakie powinno spełniać ogrodzenie:

 • przęsło ogrodzeniowe z płyt betonowych prefabrykowanych, o długości 200 cm, składające się z 4 modułów pełnych (płyt) o wysokości 50 cm każda (grubość nie mniejsza niż 4cm) – łącznie wysokość przęsła ogrodzeniowego 200 cm.
 • słupki ogrodzeniowe betonowe dopasowane do wysokości ogrodzenia (12 cm x 12 cm x 270 cm),
 • doły pod słupki powinny mieć wymiar, co najmniej 40 cm x 40 cm o głębokości nie płycej jak 60 cm. Stopy pod słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B10. Słupki powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny licować z wysokością ogrodzenia.
 • beton niebarwiony
 • płyty betonowe jednostronne ( jedna strona gładka, druga z wzorem – imitacja deski lub cegły). Wykonawca przedstawi zamawiającemu przed podpisaniem umowy kilka wariantów wzorów na płytach betonowych i wykonawca wskaże typ wzoru.

UWAGA przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna terenu, który będzie podlegał ogrodzeniu. W celu umówienia się na wizję proszę o kontakt pod nr. tel. +48 606 214 378.

Termin wykonania zamówienia

Usługę należy wykonać w terminie: do 30 listopada 2023 r.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.
 2. W postępowaniu oświadczenia, wnioski,          zawiadomienia           oraz     informacje Zamawiający  i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną na adres w.pajewski@frgz.pl. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.
 3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów. 
 4. Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną na adres w.pajewski@frgz.pl.
 5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować na adres w.pajewski@frgz.pl.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest pan Wojciech Pajewski

VI. Opis sposobu przygotowania i składania ofert

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i przesłana w postaci „skanów” na adres w.pajewski@frgz.pl do dnia 08.09.2023 roku.
 3. Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

VII. Kryterium oceny oferty

 1. Kryterium oceny ofert jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta najtańsza.
 1. Ceną oferty będzie wynikała z  zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
 2. Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto. Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

VIII. Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany lub odwołania warunków postępowania;
  2. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną o wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich uczestników przedmiotowego postępowania.
 3. Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:

Zapytanie ofertowe na montaż ogrodzenia betonowego 08.2023.pdf

 Zał. 1 - Formularz oferty montaż ogrodzenia 08.2023.docx

Zał. 2 - Rysunek poglądowy montaż ogrodzenia 08.2023.pdf

 ​Zał. 3 - Wzór umowy montaż ogrodzenia 08.2023.docx


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI