facebook

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I EDYCJI PROJEKTU

2022-04-06 11:23:55

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU " KIERUNEK NA BIZNES"

– I EDYCJA

 1. Dokonanie rejestracji działalności gospodarczej przez Uczestnika projektu w CEiDG:
 • nr PKD, miejsce prowadzenia firmy zgodnie z biznes planem,
 • data uruchomienia firmy musi nastąpić w terminie 5 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania informacji o przyznaniu wsparcia (tj. od 09.04.2022 roku do 13.04.2022 roku). Na wniosek Uczestnika projektu w uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
 1. Otwarcie rachunku bankowego na firmę – dostarczenie umowy z bankiem na prowadzenie rachunku lub aktualny wydruk z banku potwierdzający nr rachunku.
 2. Podpisanie umowy o udzielenie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego przy statusie w CEiDG firmy aktywnej.
 3. Wniesienie przez Uczestnika projektu zabezpieczenia, tj.:
  • podpisanie weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej przez Uczestnika projektu oraz poręczyciela,
  • podpisanie oświadczenia przez współmałżonka Uczestnika projektu i współmałżonka poręczyciela,
  • w przypadku poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą należy dostarczyć zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości.
 4. Podpisanie umów i dokumentów dot. zabezpieczenia będzie możliwe w Zelowie w siedzibie Fundacji Rozwoju Gminy Zelów lub w ustalonym terminie w Piotrkowie Trybunalskim w budynku Starostwa Powiatowego. Przy podpisywaniu dokumentów każdy musi okazać się ważnym dokumentem tożsamości.
 5. Wypłata przyznanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 23.050 zł w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego.
 6. Wypłata przyznanego wsparcia pomostowego wypłacana będzie w formie miesięcznych transz przez okres 6 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12


© BAI