facebook

Środki własne

  

POŻYCZKA OBROTOWO-INWESTYCYJNA

UWAGA !!!

Informujemy, iż wstrzymujemy do odwołania przyjmowanie wniosków o pożyczki ze środków własnych Fundacji.

POŻYCZKOBIORCY
___________________

1. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:
- posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego,
- nie są w trudnej sytuacji ekonomicznej,
- nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

2. Osoby fizyczne posiadające adres zamieszkania na terenie woj. łódzkiego lub zamierzające uruchomić działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego. Warunkiem udzielenia pożyczki osobom fizycznym jest zarejestrowanie i podjęcie przez te osoby działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646).


PRZEZNACZENIE POŻYCZKI
___________________________

- finansowanie inwestycji polegających na m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych;

- zakup środków obrotowych  (maksymalnie 30%)

- tworzenie nowych miejsc pracy;

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MSP;

Pożyczka nie może być przeznaczona na:
- cele konsumpcyjne,
- spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
- pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Nie finansujemy zakupu/budowy/remontu nieruchomości, które mają przeznaczenie mieszkalne. Nieruchomość musi być w całości związana wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. W przypadku gdy nabywana nieruchomość pełniła uprzednio funkcję mieszkalną, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekształcenia tej nieruchomości, w całości na cele związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

KWOTA POŻYCZKI
__________________

- maksymalna kwota pożyczki - 400.000 zł

OKRES SPŁATY
__________________

- maksymalny okres spłaty pożyczki -  5 lat
- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału - 6 m-cy

OPROCENTOWANIE*
____________________

Przedsiębiorcy charakteryzujący się standardowym ryzykiem i standardowym zabezpieczeniem właściwym dla klientów funduszy pożyczkowych oprocentowanie**:

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i dla przedsiębiorców działających do 12 m-cy od 4,24%

- pożyczki dla przedsiębiorców działających powyżej 12 m-cy od 3,24%Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

PROWIZJA
___________

2% od kwoty pożyczkiFORMA ZABEZPIECZEŃ
________________________

weksel in blanco Pożyczkobiorcy oraz dodatkowo:
- poręczenie osób fizycznych lub prawnych,
- zabezpieczenia majątkowe: przewłaszczenie rzeczy, hipoteka, blokada środków na rachunku bankowym, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, inne.

__________________________________________________
*/ przy stopie bazowej na 01.11.2021 r. w wysokości 0,24%

** oprocentowanie efektywne (średnioroczne) 
 

 
DOKUMENTY DO POBRANIA

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI