facebook

Punkt Konsultacyjny


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów prowadzi Punkt Konsultacyjny. Punkt oferuje szeroki wachlarz usług doradczych w zakresie uruchomienia, prowadzenia i rozwoju firmy. Oferta Punktu skierowana jest do osób fizycznych uruchamiających własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców.
 

Punkt oferuje szeroki wachlarz usług doradczych, obejmujących m.in takie zagadnienia jak:

- konsultacje nt. profilu planowanej działalności;

- analizy form i źródeł finansowania działalności;

- pomoc w przygotowaniu biznes planu / studium wykonalności;


- wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, konsultacji profilu zakładanej działalności, pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG.

Usługa doradcza w ramach realizowanego projektu  odbywa się w II etapach.

Etap I obejmuje diagnozę potrzeb biznesowych klienta,
Etap II oferuje wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Etap II obejmuje następujące obszary tematyczne:

- spełnianie wymogów formalno-prawnych dot. prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.),

- marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketingu mix, analizy SWOT, tworzenia opisów produktów i usług, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystywania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www, baz danych, np. CEIDG i innych technologii informacyjnych),

- organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dóbr personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej, korzystanie z e-usług dostępnych na EPUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagających zarządzanie, systemy finansowo-księgowe),

- finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa lub opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj. koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controlingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorówkapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów, ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank),

- rejestracja działalności gospodarczej (konsultacje profilu zakładanej działalności, form opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty składane przy rozpoczynaniu działalności, w tym dokumenty rejestrujące do ZUS i urzędu skarbowego, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.).


Zapraszamy do kontaktu.

 

Anna Lodczyk tel. 44 634 10 06 w. 511, tel. kom. 665 945 800, a.lodczyk@frgz.pl

Agnieszka Skupińska tel. 44 634 10 06 w. 541, tel. kom. 606 314 854, a.skupinska@frgz.pl


 

 

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI