facebook

Zapytanie o cenę na materiały biurowe

2018-05-16 12:23:08

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę artykułów biurowych

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów w związku z realizacją projektów:

  1. Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.3/2011/ŁRFP/3/057 z dnia 27.02.2012 roku oraz
  2. Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/ŁRFP/3/203 z dnia 03.02.2015 roku oraz
  3. Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.6/2015/ŁRFP/4/281 z dnia 24.02.2016 roku oraz
  4. Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.6/2015/ŁRFP/4/281/NL/315 z dnia 25.08.2016 roku oraz
  5. Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.6/2015/ŁRFP/4/281/NL/II/326 z dnia 28.11.2016 roku zawarte z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie jako Menadżerem Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.4 „Rozwój otoczenia biznesu”) w ramach inicjatywy JEREMIE („Wspólne Europejskie Zasoby dla Mikro-, Małych i Średnich Przedsiębiorstw”),

zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup i dostawę artykułów biurowych.

Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa artykułów biurowych. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w wykazie cenowo - asortymentowym zawartym w formularzu oferty, określającym nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości i oraz jednostkę miary i ilości.

Termin i forma realizacji zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Dostawa towaru nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 25.05.2018 r. do godz. 14.00.
Dostawa zrealizowana będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8.00 do16.00.

Miejsce realizacji  zamówienia:

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów.

Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od daty upływu terminu do składania ofert.

Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
Ofertę należy przesyłać mailem na adres e.golebowska@frgz.pl

Termin składania ofert:

do 18.05.2018 r. do godz. 14.00.

Formularz oferty: 

II kw 2018_zapytanie o cene na materialy biurowe.doc

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI