facebook

Zapytanie ofertowe na dostawę węgla

2021-08-24 11:32:25

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę węgla typu „ekogroszek”.

 1. Przedmiot zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy ok. 65 t. węgla kamiennego typu „ekogroszek” o parametrach nie gorszych niż:

 • wartość opałowa 26 MJ/kg
 • granulacja 5-25 mm
 • zawartość miału do 10%
 • wilgotność mniejsza niż 15%
 1. Termin realizacji zamówienia:

2.1 Dostawy realizowane będą partiami (jedna partia ok. 3 t) w okresie od października 2021 r. do maja 2022 r. do siedziby Fundacji w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4.
2.2 Dostawy realizowane będą w dni robocze w godzinach 800 - 1800 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w sobotę.

 1. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Wojciech Pajewski, tel. 606 214 378, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

4.1 Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 08.09.2021 r.

- przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Dostawy węgla”.

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Dostawy węgla”.

- przesłać drogą elektroniczną na adres: w.pajewski@frgz.pl (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania)

4.2 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto 1 tony węgla kamiennego typu „ekogroszek” z dostawą i podatkiem akcyzowym.

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

6.1. Wypełniony formularz ofertowy.

6.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

 1. Warunki płatności:

7.1. Płatności realizowane będą przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni licząc od dnia dostarczenia określonej partii węgla.

 1. Kary umowne:

Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

 1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Dostawca ponosi odpowiedzialność, Dostawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 4 000 zł, co stanowi maksymalną wartość kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Dostawcę.
 1. Z wybranym Dostawcą zostanie zawarta umowa.
 2. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na dostawy węgla 2021.pdf

Formularz oferty - dostawa węgla 2021.doc

Oświadczenie o braku powiązań - dostawa węgla 2021.doc


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI