facebook

Zapytanie ofertowe na malowanie sali szkoleniowej

2018-06-29 14:25:58

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na podstawie Umowy NR 174_I/2018 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017-2020 r. pod tytułem: „Cudowny Wiek” Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na roboty budowlane polegające na   malowaniu sali szkoleniowej Fundacji Rozwoju Gminy Zelów” z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

 1. Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegająca na malowaniu ścian i sufitu sali szkoleniowej Fundacji Rozwoju Gminy Zelów.
  2. Zakres prac do wykonania:
 • Wystawienie mebli;
 • Zabezpieczenie malowanego pomieszczenia przed zabrudzeniem;
 • Dwukrotne malowanie sufitu ok. 30,12 m 2 farbą emulsyjną lateksową – kolor biały
 • Dwukrotne malowanie ścian ok. 72,48 m 2 farbą emulsyjną lateksową – kolor jasny;
 • Posprzątanie pomieszczenia po malowaniu;
 • Wniesienie i ustawienie mebli;
 • Usunięcie wszelkich nieprawidłowości po wykonanych pracach;
 • Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania usługi.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamówienie należy wykonać do dnia 03.08.2018 r.
  2. Prace będą wykonywane w dni robocze w godzinach 8 00 - 19 00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w sobotę.
 2. Osoba ze strony zamawiającego uprawniona do kontaktu:

    Wojciech Pajewski, tel. 606 214 378, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

 1. Miejsce i termin składania ofert:

    4.1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 09 . 07.2018 r.

- przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Malowanie sali szkoleniowej”

- dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: „Malowanie sali szkoleniowej”

- przesłać drogą elektroniczną na adres: w.pajewski@frgz.pl (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania)

   4.2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

   Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.

 1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

  6.1. Wypełniony formularz ofertowy.

  6.2. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym.

 1. Warunki płatności:

 7.1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

 7.2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Kary umowne:

 Wykonawca zapłaci wynajmującemu kary umowne:

 1. za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
 2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 20 wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi maksymalną wartość kar umownych, jaką Zamawiający może obciążyć Wykonawcę.
 3. Jeżeli Wykonawca nie usunie w okresie gwarancyjnym uszkodzeń w przedmiocie umowy w terminie dłuższym niż 10 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia, Zamawiający ma prawo – niezależne od obciążenia Wykonawcy kosztami wykonawstwa zastępczego – obciążyć Zamawiającemu karą umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień od daty powstania uszkodzenia do czasu jego usunięcia.
 1. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

 1. Załączniki:

Zapytanie ofertowe na malowanie sali szkoleniowej.doc
Zał. 1 - Formularz oferty malowanie.doc
Zał. 2 - Oświadczenie o braku powiązań malowanie.doc
Zał. 3 - Istotne postanowienia umowy malowanie.doc


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI