facebook

Zapytanie ofertowe na ułożenie kostki brukowej

2021-05-13 14:53:53

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów (Zamawiający), zaprasza do  złożenia oferty cenowej w niniejszym postępowaniu. Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej ogłoszeniem zawiera informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.  

 1. Zamawiający

              Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

              ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

              NIP 769 10 01 677, REGON 590313851

              www.frgz.pl , e-mail: frgz@frgz.pl

              tel.: 44 6341006,44 6341014, faks: 44 6341230

              Godziny pracy: od poniedziałku do piątku - w godz.: 8.00 – 15.00

 1. Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia ofertowego są roboty budowlane polegające na ułożeniu kostki brukowej na placu przed budynkiem „C” w Zelowie przy ul. Mickiewicza 4.
  2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

-skucie istniejącego utwardzenia terenu - 40 m 2 ,

-korytowanie 124 m 2 terenu  wraz z wywiezieniem urobku,

-wykonanie podbudowy o grubości 30 - 35 cm z kruszywa łamanego 0-31,50 mm oraz mieszanki żwirowo piaskowej 0-63 mm,

-wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grubości 3-5 cm,

-ustawienie krawężników drogowych 15x30x100 cm kolor szary o łącznej długości 7,70 m,

-ustawienie obrzeży trawnikowych 8x30x100 cm kolor szary o łącznej długości 3,10 m,

-ułożenie 124 m 2 kostki brukowej szarej o grubości 8 cm typu „behaton” wraz z wypełnieniem spoin i zagęszczeniem powierzchni,

 1. W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność
  z postanowieniami odpowiednich norm.
 2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, dostarczy na własny koszt i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały, wyposażenie techniczne i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia w wyznaczonym terminie.
 3. Wykonanie zamówienia musi być zgodne z przepisami obowiązującego prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem wykonawczym, zapewniającym wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, jakością i organizacją pracy.
 5. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia.
 7. Przed złożeniem ofert Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem wykonania usługi.
 1. Termin realizacji zamówienia:
  1. Zamówienie należy wykonać do dnia 16.07.2021 r.
  2. Wykonawca będzie związany ofertą na okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Prace będą wykonywane w dni robocze w godzinach 7 00 - 18 00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu w sobotę.
 2. Warunki płatności:
  1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
  2. Płatność realizowana będzie przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 3. Sposób przygotowania oferty
  1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby* upoważnioną/upoważnione* do reprezentowania Wykonawcy.

* jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób.

 1. Wszystkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
 2. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 4. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 5. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 6. Ceny jednostkowe muszą być podane w polskich złotych, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 8. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia oryginału oferty.
 9. W przypadku sporządzenia oferty w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie i opisać następująco:

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów

ul. Mickiewicza 4, 97-425 Zelów

Oferta w postępowaniu na położenie kostki brukowej

 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy

 1. Zawartość ofert

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony druk formularza ofertowego – stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu,
 2. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert
  1. Pisemną ofertę cenową należy złożyć w dowolny sposób z pośród podanych niżej form, w terminie do 28.05.2021 r. do godziny 14:00

-przesłać pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów, 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: Oferta w postępowaniu na położenie kostki brukowej ”,

-dostarczyć osobiście do siedziby zamawiającego: Fundacja Rozwoju Gminy Zelów 97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4 z dopiskiem na kopercie: Oferta w postępowaniu na położenie kostki brukowej ”,

-przesłać drogą elektroniczną na adres: w.pajewski@frgz.pl (podpisany i zeskanowany formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 6 zapytania).

 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 2. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie o złożonych ofertach oraz ich cenach.
 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.
  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z najniższą ceną brutto za wykonanie całości zamówienia.
  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie złożył wymaganych dokumentów albo złożył wadliwe dokumenty, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do ich złożenia, uzupełnienia lub wyjaśnienia w terminie przez siebie wskazanym.
  4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu.
  5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takie samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 2. Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający Zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu
   o wyniku postępowania, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną).
  2. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.
  3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 3. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu z Wykonawcami

Wojciech Pajewski, tel. 606 214 378, e-mail: w.pajewski@frgz.pl

 1. Inne postanowienia
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej www.frgz.pl w zakładce aktualności oraz na stronie facebook.com/FRGZelow.
 2. Załączniki do ogłoszenia:

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - kostka 13.05.2021.pdf

Formularz oferty - kostka 13.05.2021.pdf

Oświadczenie o braku powiązań - kostka 13.05.2021.pdf


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI