facebook

Oferta

zdj  

Pożyczka Rozwojowa JEREMIE2

 

POŻYCZKOBIORCY 

_________________

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy którzy posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego oraz realizują inwestycję na terenie województwa łódzkiego. Ponadto:

 1. nie są przedsiębiorcami w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych KE dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (tj. Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 r.),
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1),
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym Ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział i prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego,
 5. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione do ich reprezentacji również nie podlegają takiemu wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.),
 6. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1) (zapis ten dotyczy tylko ubiegających się o wsparcie w oparciu o  pomoc de minimis),
 7. nie są podmiotami, w stosunku do których Fundacja lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy pożyczki bądź też Umowy Operacyjnej.PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 
_________________________

W ramach Pożyczki JEREMIE2 będą finansowane inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego polegające na wsparciu przedsiębiorstw poprzez dostarczenie kapitału:

 1. zalążkowego i kapitału na rozruch,
 2. na rozszerzenie działalności,
 3. na wzmocnienie podstawowej  działalności przedsiębiorstwa,
 4. na realizację nowych projektów, przechodzeniu przedsiębiorstw na nowe rynki lub na nowe rozwiązania,
 5. inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego.

_________________________________________________________________________________

Finansujemy 100% inwestycji:

 •   brutto w przypadku firm nie będących płatnikami  podatku VAT
 •   netto w przypadku firm będących płatnikami  podatku VAT

Finansujemy inwestycje rozpoczęte

Finansujemy zakup środków transportu (w tym także przez firmy transportowe).

_________________________________________________________________________________


Pożyczka nie może być przeznaczona na:

 1. pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz na współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 2. zakup usług, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz innych rzeczy od osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także od osób zamieszkałych pod tym samym adresem, co Pożyczkobiorca,
 3. wydatki na rzecz sprzedawcy/dostawcy będącego podmiotem powiązanym personalnie, kapitałowo i/lub organizacyjnie (w szczególności powiązanym w sposób określony w art.4 Kodeksu spółek handlowych), podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej (powiązanym pośrednio lub bezpośrednio poprzez wspólny podmiot zależny lub dominujący albo inwestora lub grupę inwestorów) lub podmiotem, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe, rozumiany jako zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty.

 

KWOTA POŻYCZKI 
________________

- maksymalna kwota pożyczki – 1.500.000 zł

OKRES SPŁATY 
______________

- maksymalny okres spłaty pożyczki:

*  do 120 m-cy dla pożyczek w 100 % inwestycyjnych; 

* do 36 m-cy dla pożyczek inwestycyjno-obrotowych

* do 72 m-cy dla pożyczek inwestycyjno-obrotowych (dla przedsiębiorców określonych w KARCIE PREFERENCJI


- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału - do 6 m-cy

 

OPROCENTOWANIE *   Tabela oprocentowania - kliknij

_________________

- na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis) – 0,29 %

- na warunkach rynkowych - od 0,89 %

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od celu finansowania, okresu spłaty pożyczki ,oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

NIE POBIERAMY PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM  POŻYCZKI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

__________________________________________________
*/ przy stopie bazowej na 01.10.2020 r. w wysokości 0,29%

** oprocentowanie efektywne (średnioroczne)

 

                                                      zdj


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI