facebook

Oferta

 

zdj

Pożyczka Płynnościowa JEREMIE2

 

POŻYCZKOBIORCY 

_________________

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy , którzy posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego oraz realizują inwestycję na terenie województwa łódzkiego.
Ponadto:

 1. w dniu 31 grudnia 2019 r. przedsiębiorca nie znajdował  się w trudnej sytuacji
  w rozumieniu pkt 20 Wytycznych KE dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (tj. Dz. Urz. UE C 249/1 z 31 lipca 2014 r.),
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 187, str. 1),
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym Ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę lub oddział i prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego,
 5. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz osoby uprawnione do ich reprezentacji również nie podlegają takiemu wykluczeniu, w szczególności na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.),
 6. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. (tj. Dz. Urz. UE. L Nr 352, str. 1) ( zapis ten dotyczy tylko ubiegających się o wsparcie w oparciu o  pomoc de minimis),
 7. nie są podmiotami, w stosunku do których Fundacja lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację umowy pożyczki bądź też Umowy Operacyjnej.PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 
_________________________

W celu niwelowania skutków wystąpienia epidemii COVID-19 Pożyczkobiorca może otrzymać pożyczkę płynnościową, którą może sfinansować wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie powstało nie wcześniej, niż 1 lutego 2020 r.

Środki z takiej pożyczki mogą zostać przeznaczone np. na:

 1. wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 2. zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy,
 3. spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 4. zatowarowanie, półprodukty itp.,
 5. wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
 6. bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenia lub gwarancja, nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Pożyczka, o której mowa powyżej może być przyznana pod warunkiem, że według oceny Fundacji Pożyczkobiorca wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w przedsiębiorstwie.

___________________________________________________________________________

Finansujemy wydatki w kwotach:

 •   brutto w przypadku firm nie będących płatnikami  podatku VAT
 •   netto w przypadku firm będących płatnikami  podatku VAT

___________________________________________________________________________

Ograniczenie kwotowe pożyczki płynnościowej:

Łączna kwota wszystkich pożyczek płynnościowych udzielonych temu samemu Pożyczkobiorcy na finansowanie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych z zastrzeżeniem, że zobowiązanie powstało nie wcześniej, niż 1 lutego 2020 r. nie może przekraczać:

 1. dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności, albo
 2. 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki płynnościowej może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty pożyczki płynnościowej i ograniczeń kwotowych, o których mowa powyżej.

KWOTA POŻYCZKI 
_________________
_

- maksymalna kwota pożyczki – 500.000 zł

OKRES SPŁATY 
______________


- maksymalny okres spłaty pożyczki płynnościowej - do 72 m-cy
- maksymalny okres karencji w spłacie kapitału - do 6 m-cy

 

OPROCENTOWANIE *   


-  oprocentowanie pożyczki 1.29%

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od celu finansowania, okresu spłaty pożyczki ,oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

NIE POBIERAMY PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM  POŻYCZKI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA


*/ przy stopie bazowej na 01.10.2020 r. w wysokości 0,29%

** oprocentowanie efektywne (średnioroczne)

 

zdj

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl
Piotrków Trybunalski
al. 3 Maja 33
pk.piotrkow@frgz.pl
Bełchatów
ul. Kościuszki 1
pk.belchatow@frgz.pl
Zduńska Wola
ul. S. Zlotnickiego 12
pk.zdwola@frgz.pl


© BAI