facebook

Oferta

zdj

 

Regionalna Pożyczka Obrotowa

Z dniem 15 stycznia 2024 r. wstrzymujemy przyjmowanie wniosków 

 

 

POŻYCZKOBIORCY 

_________________________________________________________________________________

Mikro, mali i średni przedsiębiorcyktórzy posiadają siedzibę lub oddział prowadzonej działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Ponadto przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.);
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego;
 3. są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 4. są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną;
 5. nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych oraz składek na KRUS/ZUS oraz nie są stroną układu w spłacie powyższych zobowiązań;
 6. najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki posiadają w województwie łódzkim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa łódzkiego, co zostanie potwierdzone na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

 1. nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji;
 2. nie są podmiotami, w stosunku do których Fundacja lub osoby upoważnione do jej reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Umowy;
 3. członkowie ich organów zarządzających albo wspólnicy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa karno-skarbowe albo związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.PRZEZNACZENIE POŻYCZKI 
_________________________________________________________________________________

Pożyczka może zostać przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego oraz wydatków bieżących i stałych przedsiębiorstw sektora MSP w związku z prowadzoną działalnością, w tym podatku od towarów i usług. 

 

W ramach pożyczki nie jest możliwe:

 1. finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą MSP;
 2. nakładanie się finansowania z EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;
 3. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej (współfinansowanie itp.);
 4. finansowanie kar pieniężnych i spłaty zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków sądowych;
 5. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu (spekulacja);
 6. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
 7. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;
 8. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;
 9. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 10. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 11. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 12. finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;
 13. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 14. finansowanie wydatków, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 1. zakupy od osób pozostających w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w linii bocznej do drugiego stopnia oraz związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także od osób zamieszkałych pod tym samym adresem, co Pożyczkobiorca ,
 2. wydatki na rzecz sprzedawcy/dostawcy będącego podmiotem powiązanym personalnie, kapitałowo i/lub organizacyjnie (w szczególności powiązanym w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych), podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej (powiązanym pośrednio lub bezpośrednio poprzez wspólny podmiot zależny lub dominujący albo inwestora lub grupę inwestorów) lub podmiotem, z których przynajmniej jeden bezpośrednio lub pośrednio wywiera znaczący wpływ na pozostałe, rozumiany jako zdolność do udziału w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki finansowej i operacyjnej, w tym również dotyczącej podziału zysku lub pokrycia straty .

Nie finansujemy zakupu/budowy/remontu nieruchomości, które mają przeznaczenie mieszkalne. Nieruchomość musi być w całości związana wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorcy. W przypadku gdy nabywana nieruchomość pełniła uprzednio funkcję mieszkalną, przedsiębiorca będzie miał obowiązek przekształcenia tej nieruchomości, w całości na cele związane wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KWOTA POŻYCZKI 
_________________________________________________________________________________

- maksymalna kwota pożyczki –  500.000 zł

OKRES SPŁATY 
_________________________________________________________________________________

- maksymalny okres spłaty pożyczki – 60 miesięcy

- maksymalny okres karencji – 6 miesięcy

 

OPROCENTOWANIE * 

_________________________________________________________________________________

na warunkach rynkowych :

- dla przedsiębiorców działających na rynku powyżej 12 m-cy – od 6.28%  

- dla przedsiębiorców działających na rynku do 12 m-cy – od 9.68%

Oprocentowanie na warunkach rynkowych ustalane jest według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej m.in. w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02), po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia pożyczki przez przedsiębiorcę, uwzględniającej zgodnie z przyjętą metodologią analizę ratingu przedsiębiorcy i przedstawionych zabezpieczeń.

Ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy i przedstawionych zabezpieczeń.

NIE POBIERAMY PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z UDZIELENIEM  POŻYCZKI

DOKUMENTY DO POBRANIA

_______________________________________________________________________________

 przy stopie bazowej na 01.01.2024r. w wysokości 5.68%

** oprocentowanie efektywne (średnioroczne)

 

Informujemy, iż w dniu 20.04.2021 r. zawarliśmy Umowę Operacyjną z Regionalnym Funduszem Rozwoju Województwa Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi n a mocy której udzielane są pożyczki ze środków udostępnionych w ramach Limitu Instrumentu Finansowego „Regionalna Pożyczka Obrotowa” (6.500.000,00 zł) oraz obowiązkowego wkładu własnego Fundacji Rozwoju Gminy Zelów jako Pośrednika Finansowego (8%, tj. 565.217,39 zł).

W ramach realizacji projektu udzielane są pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Udzielane pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego oraz wydatków bieżących i stałych przedsiębiorstw sektora MŚP w związku z prowadzoną działalnością, w tym podatku od towarów i usług. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 500.000,00 zł. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy, maksymalna karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy. Łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu pożyczkobiorcy nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00 zł. Udzielane pożyczki mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych. Wydatkowanie środków z pożyczki musi zostać należycie udokumentowane przez Pożyczkobiorcę. W ramach projektu ma uzyskać wsparcie minimum 17 przedsiębiorców.

W dniu 22.11.2022 r. podpisaliśmy aneks do w/w Umowy Operacyjnej na mocy którego po raz drugi otrzymaliśmy środki na pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców.


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI