facebook

Jeremie 2

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa (kliknij)                       

JEREMIE2 -  Pożyczka płynnościowa (kliknij)

 

Fundacja Rozwoju Gminy Zelów jako Pośrednik Finansowy realizuje projekt JEREMIE2 w ramach podpisanej Umowy Operacyjnej nr 2/RPLD/5919/2019/IV/DIF/217 zawartej w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Rozwojowa” - Poddziałanie II.3.2 w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. W/w Umowa Operacyjna została zawarta w dniu 09.12.2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego”, zawartej w dniu 18 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Realizowany projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków własnych Fundacji. Całkowita wartość Projektu wyniesie minimum 14.634.146,34 zł, w tym Wkład Funduszu Funduszy 12.000.000,00 zł (82%), minimalny wkład własny Fundacji jako Pośrednika Finansowego 2.634.146,34 zł (18%).

W ramach projektu udzielane są pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów Załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

W ramach realizacji projektu udzielane są pożyczki rozwojowe oraz pożyczki na niwelowanie skutków epidemii COVID-19 tzw. pożyczki płynnościowe na sfinansowanie wydatków bieżących, obrotowych lub inwestycyjnych. W ramach projektu założone zostało wsparcie dla minimum 48 przedsiębiorstw.

Aktualnie maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000,00 zł, ninimalna kwota pożyczki wynosi 10.000,00 zł.

Fundacja w trakcie realizacji projektu może podjąć decyzję o zwiększeniu minimalnej kwoty pożyczki lub zmniejszeniu maksymalnej kwoty pożyczki. Informacja o aktualnych wartościach pożyczek o jakie można się ubiegać, jest podawana na stronie internetowej Fundacji.

 

 


Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
Zelow Development Foundation
97-425 Zelów, ul. Mickiewicza 4
frgz@frgz.pl

© BAI